NEDERLANDS‎ > ‎Bedrijfsinformatie‎ > ‎

Privacy statement

Privacy statement Berry Konsult

Inleiding

Berry Konsult neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun u altijd contact opnemen met klaasplas@berrykonsult.eu.

Wie is Berry Konsult?

Berry Konsult is de eenmanszaak Berry Konsult, kantoorhoudende te (9998 XA) ROTTUM GN aan 't Lage Eind, 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50007742.

Klaas Plas is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Berry Konsult de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Berry Konsult uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Berry Konsult persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Berry Konsult voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Berry Konsult worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 5 jaar

 

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Berry Konsult heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt u eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in u account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Berry Konsult over u zijn vastgelegd, kun u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in u account kan veranderen, kun u een verzoek hiertoe doen bij Berry Konsult. U kunt verzoeken dat Berry Konsult u gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Berry Konsult te verzoeken de verwerking van u persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Berry Konsult of een derde plaatsvindt, heb u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Berry Konsult te verkrijgen. Berry Konsult zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heb u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Berry Konsult u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Berry Konsult

Een verzoek kan verstuurd worden naar klaasplas@berrykonsult.eu. Berry Konsult zal u verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Berry Konsult een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Berry Konsult u verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

           Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Berry Konsult

           Externe adviseurs

Het kan zijn dat Berry Konsult verplicht is u gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Berry Konsult gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Berry Konsult gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Berry Konsult aan u toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun u te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Berry Konsult ze?

Cookies zijn kleine stukus (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Berry Konsult worden meegestuurd aan u browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van u computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Berry Konsult worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukus (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Berry Konsult u gegevens gebruikt, dan kun u een e-mail sturen naar klaasplas@berrykonsult.eu. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Berry Konsult uw gegevens verwerkt, kun u een e-mail sturen naar klaasplas@berrykonsult.eu. Daarnaast kan u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Comments